Communicatie met ouders

Op elke locatie organiseren we jaarlijks bijeenkomsten voor ouders zoals ouderavonden en feestjes. En we houden ouders regelmatig op de hoogte van het ‘welbevinden van de kinderen’ en van het reilen en zeilen van de opvang.

We doen dit door:

 • De nieuwsbrief van de locatie of het gebied waartoe de locatie van uw kind behoort.
 • Nieuwsflitsen van de locatie, wanneer er nieuws te melden is dat niet kan wachten op de volgende nieuwsbrief.
 • Een 10-minuten-gesprek, eens per jaar,  naar aanleiding van de ‘observatie welbevinden’.
 • Ouderbijeenkomsten.
 • Onze website www.ludens.nl.
 • U kunt Ludens volgen via Facebook.
 • U kunt Ludens volgen via Twitter.
 • Veel locaties hebben een eigen Facebook, die u vindt bij de informatie over de desbetreffende locatie op onze website.    

Lokale oudercommissies

Ludens vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. Graag willen we dat elke locatie een oudercommissie heeft. In de Wet Kinderopvang is vastgelegd over welke onderwerpen de oudercommissie adviesrecht heeft. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 1. uitvoering pedagogisch beleid, betreffende het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten en inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding;
 2. spel en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder voorschoolse educatie
 3. voedingsaangelegenheden
 4. openingstijden
 5. vaststelling of wijziging van een klachten- en geschillenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 6. wijziging van de prijs.

Daarnaast zien we in onze oudercommissies een constructieve sparringpartner voor andere onderwerpen aangaande de locatie. De oudercommissie maakt zelf haar eigen huishoudelijk reglement.

Centrale oudercommissie

Ludens heeft naast lokale oudercommissies een centrale oudercommissie, met als functie het bestuur te adviseren op de vastgelegde onderwerpen voor zover die het centrale organisatiebeleid betreffen, voor alle vormen van kinderopvang. Daarnaast heeft de centrale oudercommissie een klankbordfunctie voor het bestuur en ook voor de locale oudercommissies.

De lokale oudercommissies en de centrale oudercommissie werken op basis van een reglement. De reglementen volgen het model dat is ontworpen door de belangenvereniging voor ouders, BOinK, en de brancheorganisatie Kinderopvang. 

Denkt u met ons mee?

Als u belangstelling hebt voor deelname aan een lokale oudercommissie dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw vestiging. Voor deelname aan de centrale oudercommissie kunt u terecht bij het secretariaat van Ludens via info@ludens.nl.   

Klanttevredenheidsonderzoek en exit-formulier

Omdat Ludens steeds verbeteringen nastreeft in de kwaliteit van de diensten en activiteiten houden we regelmatig klanttevredenheidsmetingen. Daarnaast vragen wij, als een kind één van onze centra verlaat, aan de ouder(s) om een exitformulier in te vullen.


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht