Brede scholen

Ludens participeert bewust in Brede scholen: een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen zoals onderwijs en opvang. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en op elkaar aansluitende opvang te bieden.

Ludens biedt opvang in Brede school Ondiep, Brede School Hoograven, Brede school Zuilen oost, Brede school Overvecht en Brede school Staatslieden. Ludens streeft bij deze Brede scholen naar samenhang:

Samenhang in pedagogische aanpak:  klimaat, opvoedingsdoelen, opvoedmethodiek, opstellen van gezamenlijke protocollen voor bijvoorbeeld overdracht en pesten; vreedzame wijk!

  • Samenhang in overgangsmomenten tussen de organisaties, om te voorkomen dat jonge kinderen de hele dag onderweg zijn van de ene plek naar de andere. 
  • Samenhang in binnen – en buitenschools leren, dagarrangementen, continurooster;
  • Samenhang in de ondersteuningsbehoefte voor kinderen en bij kinderen met een speciale behoefte in het bijzonder: afstemming tussen de intern begeleiders van de scholen en de pedagogisch medewerkers van de opvang over de specifieke aanpak ten behoeve van een eenduidige aanpak, één kindvolgsysteem, eenzelfde zorgstructuur, afstemming over overleg met ouders;
  • Samenhang in aanbod: doorgaande lijn in activiteiten en thema’s;
  • Samenhang in communicatie naar ‘buiten’: ouders, wijk, gemeente;
  • Samenhang in deskundigheid: gezamenlijke deskundigheidsbevordering van alle opvoeders.

Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht